Konweýer öndürijiler
Senagat konweýer ulgamlary üçin

GCSROLLER, konweýer önümçilik kompaniýasynyň işinde onlarça ýyllyk tejribesi bolan, konweýer senagatynda we umumy senagatda hünärmenler topary we gurnama zawody üçin zerur bolan esasy işgärler topary tarapyndan goldanýar.Bu, müşderilerimiziň öndürijilik çözgüdi üçin zerurlyklaryna has gowy düşünmäge kömek edýär.Çylşyrymly senagat awtomatlaşdyryş çözgüdi gerek bolsa, edip bileris.Emma käwagt agyrlyk güýji konweýerleri ýa-da tok rolikli konweýerler ýaly has ýönekeý çözgütler has gowudyr.Her niçigem bolsa, toparymyzyň önümçilik konweýerleri we awtomatlaşdyryş çözgütleri üçin iň amatly çözgüdi üpjün etmek ukybyna ynanyp bilersiňiz.

GLOBAL-KONVEYOR-ÜPJÜNÇILIK-KOMPANI 2A wideo

BIZ hakda

GLOBAL CONVEYOR SUPPLIES COMPANY LIMITED (GCS), ozal RKM ady bilen tanalýan, konweýer rolikleri we degişli esbaplar öndürmekde ýöriteleşendir.GCS kompaniýasy, 10,000 inedördül metr önümçilik meýdanyny goşmak bilen, 20,000 inedördül metr meýdany eýeleýär we iberiji bölümleri we esbaplary öndürmekde bazar lideridir.GCS önümçilik amallarynda ösen tehnologiýany kabul edýär we ISO9001: 2008 Hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny aldy.

45+

.Yl

20,000 ㎡

Areaer meýdany

120 adam

Işgärler

ÖNÜMLER

Kuwwatsyz seriýaly rolikler

Guşak sürüjisi

Zynjyrly hereketlendiriji seriýaly rolikler

Seriýa rolikleri

Hyzmatymyz

 • 1. Mysal 3-5 günüň içinde iberilip bilner.
 • 2. Customöriteleşdirilen önümleriň / logo / marka / gaplama OEM kabul edilýär.
 • 3. Kiçijik kabul edildi we çalt eltildi.
 • 4. Islän zadyňyz üçin önümiň diwersifikasiýasy.
 • 5. Müşderiniň islegini kanagatlandyrmak üçin käbir gyssagly tabşyryklar üçin gyssagly hyzmat.
 • Hyzmat edýän pudaklarymyz

  Konweýerlerden, ýörite enjamlardan we taslamany dolandyrmakdan başlap, GCS işiňizi yzygiderli dowam etdirmek üçin önümçilik tejribesine eýedir. Ulgamlarymyzy dürli pudaklarda aşakdaky ýaly ulanarsyňyz.

  • Enjamlary dizaýn edýän köp sanly material gaplama we çaphana pudagynda köp ýyl bäri ulanylýar.

   Gaplamak we çap etmek

   Enjamlary dizaýn edýän köp sanly material gaplama we çaphana pudagynda köp ýyl bäri ulanylýar.
   has giňişleýin gör
  • Bu pudaklarda köp ýyllyk tejribämiz bilen azyk howpsuzlygy, arassaçylyk we arassaçylyk standartlaryna giňişleýin düşünýäris.Amal enjamlary, konweýerler, sorujylar, arassalaýyş ulgamlary, CIP, giriş platformalary, zawod turbalary we tank dizaýny bu ugurda hödürleýän köp sanly hyzmatlarymyzyň käbiri.Materiallary gaýtadan işlemek, gaýtadan işlemek we turba geçiriji we ösümlik enjamlarynyň dizaýny boýunça tejribämiz bilen bilelikde, ygtybarly taslama netijelerini berip bileris.

   Iýmit we içgi

   Bu pudaklarda köp ýyllyk tejribämiz bilen azyk howpsuzlygy, arassaçylyk we arassaçylyk standartlaryna giňişleýin düşünýäris.Amal enjamlary, konweýerler, sorujylar, arassalaýyş ulgamlary, CIP, giriş platformalary, zawod turbalary we tank dizaýny bu ugurda hödürleýän köp sanly hyzmatlarymyzyň käbiri.Materiallary gaýtadan işlemek, gaýtadan işlemek we turba geçiriji we ösümlik enjamlarynyň dizaýny boýunça tejribämiz bilen bilelikde, ygtybarly taslama netijelerini berip bileris.
   has giňişleýin gör
  • Biz katalog esasly kompaniýa däl, şonuň üçin rolikli konweýer ulgamyňyzyň giňligini, uzynlygyny we işleýşini maketiňize we önümçilik maksatlaryňyza laýyklaşdyryp bileris.

   Derman önümleri

   Biz katalog esasly kompaniýa däl, şonuň üçin rolikli konweýer ulgamyňyzyň giňligini, uzynlygyny we işleýşini maketiňize we önümçilik maksatlaryňyza laýyklaşdyryp bileris.
   has giňişleýin gör

  soňky habarlar

  Käbir metbugat soraglary

  GCS konweýer Hytaýyň Täze ýylyny belleýär ...

  GCS konweýer Hytaýyň Täze ýylyny belleýär ...

  GCSconveyor 2024-nji ýylda Hytaýyň Täze ýyl baýramçylygyny belleýär Hormatly müşderi / üpjün ediji hyzmatdaşlar, 2023-nji ýylda GCS Hytaýa beren goldawyňyz, söýgiňiz, ynamyňyz we kömekiňiz üçin sag bolsun aýdýaryn. 2024-nji ýyla bilelikde girenimizde ...

  Doly gör
  GCS daşary ýurt bölüminiň hyzmatdaşlary ...

  GCS daşary ýurt bölüminiň hyzmatdaşlary ...

  2024-1-16 Ilkinji sany GCS daşary ýurt bölüminiň hyzmatdaşlary, ulanyjylarymyza has gowy hyzmat etjek işewür hünär endiklerini öwrenýärler....

  Doly gör
  Top geçirmegiň maksady näme ...

  Top geçirmegiň maksady näme ...

  Loadükleriňiziň rahat, takyk we haýsydyr bir ugra gönükdirilmegi zerurmy?Top geçirmek bölümleri iň oňat çözgütdir.Top geçiriş bölümleri top kastorlary, top geçirmek, ...

  Doly gör
  Skate tigir konweýer näme?

  Skate tigir konweýer näme?

  Simpleönekeý agyrlyk güýji ulgamlaryny döretmek üçin konweýer konki tigirleri ýa-da konweýer konki ulanylýar.Loadükleri goldamak ýa-da önümleri sazlamak üçin gapdal gollanma hökmünde ulanylyp bilner.Tigir tigirleri ...

  Doly gör

  Hytaýda öndürildi Önümçilik çözgüdi

  GCS onlaýn dükany, çalt öndürijilik çözgüdine mätäç müşderiler üçin dürli görnüşleri hödürleýär.Bu önümler we bölekler üçin göni GCSROLLER elektron söwda dükanyndan onlaýn satyn alyp bilersiňiz.Çalt eltip bermek mümkinçiligi bolan önümler, adatça sargyt edilen güni gaplanýar we iberilýär.Konweýer öndürijileriniň köpüsinde distribýutorlar, daşarky satuw wekilleri we beýleki kompaniýalar bar.Satyn alanyňyzda, ahyrky müşderi önümlerini ilkinji önüm zawodynyň bahasyndan önümlerden alyp bilmez.Bu ýerde GCS-de, satyn alanyňyzda konweýer önümimizi iň oňat bahadan alarsyňyz.Lomaý we OEM sargydyňyzy hem goldaýarys.